PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Metronome Production s.r.o., se sídlem Terronská 873/3, 160 00 Praha 6, IČ: 04658639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 21718/MSPH (dále jen „organizátor“). Soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a Meta za ni, ani za nároky z ní plynoucí nikterak neodpovídá. Informace soutěžící poskytují v rámci soutěže poskytovateli a nikoli Metě. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoli Metě.
 2. Soutěž probíhá v termínech, které jsou jasně zmíněné v soutěžním postu.
 3. Soutěž se vztahuje na území České republiky, může se jí zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
 4. Pro účast v soutěži je nutné, aby byl soutěžící fanouškem facebookového profilu https://www.facebook.com/metronomeprague či instagramového profilu https://www.instagram.com/metronomeprague (dále je “profil na sociálních sítích”).
 5. Pro účast v soutěži musí soutěžící správně zodpovědět otázku v soutěžním postu.
 6. Po ukončení soutěže budou vyhlášeni výherci, a to v termínech, které jsou zveřejněny v soutěžním postu.
 7. Výherce získá výhru, která je zveřejněna v soutěžním postu.
 8. Výherce bude oznámen na facebookovém profilu https://www.facebook.com/metronomeprague či instagramovém profilu https://www.instagram.com/metronomeprague (pod soutěžním příspěvkem, případně v novém postu, a to po ukončení soutěže.)
 9. Výherce soutěže je povinen na výzvu organizátora poskytnout neveřejně (formou zprávy na FB či IG) jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a to do 2 pracovních dnů od této výzvy, jinak nárok na výhru zaniká.
 10. Nepřevezme-li výherce výhru, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá, nárok výherce na výhru zaniká.
 11. Organizátor si vymezuje právo vyloučit ze soutěže nevhodné či vulgární příspěvky, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé působit újmu třetím osobám a opakující se příspěvky. Dále ze soutěže mohou být vyloučeny opakující se příspěvky a příspěvky, které porušují pravidla.
 12. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění.
 13. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora i jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra není platná a nelze jí předat.
 14. Organizátor neodpovídá za vady výhry ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhře či za ztrátu výhry během poštovní přepravy.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.
 16. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů zvláštního zřetele přerušit a nebo bez náhrady zrušit.
 17. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva a nebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy či s používáním sítě Facebook nebo Instagram. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.
 18. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že orgenizátor je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 5 let od ukončení této soutěže.
 19. Soutěžící odesláním soutěžní registrace uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společnosti Metronome Productioin s.r.o., se sídlem Terronská 873/3, 160 00 Praha 6, IČ: 04658639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 21718/MSPH za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. Fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále na nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu pěti let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní registrace) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 20. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Soutěžící má právo požadovat na organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 21. Udělený souhlas je možné odvolat písemnou žádostí na e-mailu organizátora: [email protected].